Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot Buldit en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Buldit BVBA. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de zavelstraat 12, 9500 Geraardsbergen (hierna genoemd “Buldit BVBA”). Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid is van toepassing op de diensten van Buldit. Door de toegang en het gebruik van Buldit verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

 

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, worden hier gedefinieerd met hun betekenis.

 

Buldit: Buldit.be, Buldit.nl en geaffilieerde websites waaronder de website waarop u zich momenteel bevindt.

Buldit BVBA: de vennootschap Buldit BVBA, met maatschappelijke zetel in de zavelstraat 12, 9500 Geraardsbergen, en met ondernemingsnummer BE 0681 537 836.

Gebruiker: eender welke geregistreerde, of niet-geregistreerde bezoeker van Buldit.

Buddy: Geregistreerde gebruiker die Buldit gebruikt als natuurlijk persoon of rechtspersoon met als doel informatie of prijsvoorstellen te ontvangen via Affiliate Partners, Vakmannen of Buldit met betrekking tot de door de Buddy geplaatste Opdracht.

Affiliate Partner: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking met Buldit BVBA heeft afgesloten om Opdrachten van Buddy’s te verwerken met als doel de Buddy in contact te brengen met één of meerdere Vakmannen die een prijsvoorstel kunnen opmaken voor de door de Buddy geplaatste Opdracht.

Vakman: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking afgesloten heeft met Buldit BVBA of Affiliate Partners met als doel de Buddy een prijsvoorstel te maken met betrekking op de door de Buddy geplaatste Opdracht.

Inschrijvingsformulier: Online formulieren in te vullen door de Gebruiker waar hij zijn Gebruikersgegevens invoert om een zakenrelatie aan te knopen.

Gebruikersgegevens: elke informatie die door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier geleverd wordt, alsook elke andere informatie, beeldmaterialen en teksten die door de Gebruiker verstrekt wordt.

Opdracht: Een door de Gebruiker aangevraagde dienst via een Inschrijvingsformulier met als doel de ingevoerde beschrijving en Gebruikersgegevens ter beschikking te stellen aan Affiliate Partners en online te plaatsen op Buldit.

 

 

 

2. Identiteit en Contact

Vestigingsadres
Buldit BVBA
Zavelstraat 12
9500 Geraardsbergen

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
Telefoonnummer: +32 93 95 06 13

E-mailadres: info@buldit.be
Ondernemingsnummer: BE 0681 537 836
BTW-nummer: BE 0681 537 836

 

 

 

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Buldit en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Buldit en Gebruikers. Door de toegang en het gebruik van Buldit verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. Buldit BVBA houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik informatie te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Door het gebruik van Buldit, gaat de Gebruiker akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Indien de via Buldit aangeboden diensten onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

3.3. De eventuele algemene voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van Gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.

 

 

4. Gebruik van Buldit

4.1 Elke Gebruiker kan Buldit aanwenden om:
bouw-, tuin-, en interieuradvies te consulteren;
zich te registreren als Buddy tijdens het plaatsen van een Opdracht;

4.2. Een Buddy kan Buldit gebruiken om:
Opdrachten en persoonlijke gegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen.
nieuwe Opdrachten te plaatsen;
persoonlijke informatie op te vragen.

4.3. Alle informatie die via Buldit door Buldit BVBA wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door Buldit BVBA gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.

 

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 Buldit BVBA is niet verantwoordelijk voor keuzes die de bezoeker maakt op basis van informatie die deze vond op het Buldit netwerk. Buldit BVBA kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onenigheden of schade opgelopen naar aanleiding van een samenwerking die voortvloeit uit het gebruik of diensten van Buldit.

5.2 De bezoeker kan via verschillende hyperlinks doorverwezen worden naar andere websites. Buldit BVBA is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of schade die voortvloeit uit het raadplegen van externe websites.

5.3. Buldit BVBA garandeert op geen enkele wijze dat Affiliate Partners en Vakmannen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). Het is aan de Gebruiker om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende Affiliate Partners en Vakmannen.

5.4. Buldit BVBA garandeert niet dat Buldit ononderbroken online zal zijn, maar stelt alles in het werk om bovenmatige downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens updates, stroompannes, onderhoud van de server etc. is uiteraard onvermijdelijk.

5.5. Buldit BVBA behoudt zich het recht voor om accounts van Affiliate Partners en Vakmannen af te sluiten. In voorkomend geval zal Buldit BVBA op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een account van een Vakman afgesloten wordt, zal Buldit BVBA dienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

5.6. Betreffende de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.

 

 

6. Verplichtingen van de Gebruikers

6.1 De Gebruiker die beslist gebruik te maken van de diensten van Buldit verbindt zich ertoe om geen misleidende of bewust onjuiste informatie uit te sturen.

6.2. Het gebruik van van Buldit is enkel toegestaan wanneer de Gebruiker handelingsbekwaam is.

6.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden;

6.5 De geregistreerde Gebruiker verbindt zich ertoe zijn account gegevens niet door te geven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Buldit BVBA.

 

 

9. Intellectuele eigendom

9.1 Buldit is beschermd door intellectuele eigendomsrechten.  Gebruikers hebben geen enkel recht op het kopiëren, bewerken, verspreiden & publiceren van elementen van Buldit. Onder die elementen behoren onder andere de teksten, afbeeldingen, database gegevens, formulieren, bladschikking, broncode, objectcodes, data, iconen, merken, handelsnamen, logo’s, grafische elementen, slogans en lay-outs.

9.2 De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk Buldit om zijn Gebruikersgegevens, teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van een Opdracht of registratie als Vakman.

9.3. Buldit BVBA wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen ontstaan door de plaatsing van informatie, communicatie of beeldmateriaal op Buldit door een Gebruiker.

 

 

10. Overmacht

10.1 Buldit BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Buldit ontsnapt.

 

11. Privacy

11.1. De Gebruiker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van Buldit BVBA, te consulteren via deze “link” .

 

 

12. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

12.1 Buldit BVBA houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De geregistreerde Gebruiker zal via een nieuwsbrief of op een andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de Site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Buldit BVBA behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de Site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

 

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde

 

 

Laatste aanpassing op: 2/05/2018